Variációs Elvek A Fizika Alaptörvényeiben

(4.5/5) - 385 értékelés
Szerző: Biró Tamás Sándor
Kiadó: Typotex Kiadó
Műfaj: Unknown
Oldalak: 191
Nyelv: hungarian
Év: 2010
ISBN 10: Ismeretlen
ISBN 13: 9789632791548
Sorozat: Ismeretlen
Kiadás: Ismeretlen
5 750 ember töltötte le ezt a könyvet ingyen

Synopsis

A va­ri­á­ció­szá­mí­tás op­ti­mum­szá­mí­tá­si fel­ada­to­kat old meg. A va­ri­á­ci­ós elven ala­pu­ló tár­gya­lás­mód abban kü­lön­bö­zik a szo­ká­sos­tól, hogy pél­dá­ul az erő­ha­tá­sok le­írá­sa és a meg­ma­ra­dá­si tör­vé­nyek he­lyett op­ti­mum- és szim­met­ria­el­vek­ből indul ki; az előb­bi­e­ket az utób­bi­ak­ból szár­maz­tat­ja. Így a klasszi­kus me­cha­ni­ka, az op­ti­ka,...